Năm học 2019-2020 toàn trường có 325 em học sinh được biên chế vào 12 lớp