Chiều ngày 27-12-2018 Bộ Giáo Dục đã công bố chương trình Giáo dục phổ thông mới